Latinska Citat

 LATINSKA CITAT    A – U

A  B  C  D  E  F  G  H  I  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V

 

A

“Ad rem!” – Till saken!

“A priori” – På förhand

“Ad interim” – tills vidare

“Ad extremum” – Till slut

“A dato” – Från denna dag

“Ad libitum” – Efter behag

“Aqua vitae” – Livets vatten

“Ad acta” – Till handlingarna

“Ad notam” – lägga på minnet

“Ad infinitum” – I det oändliga

“Ars amandi” – Konsten att älska

“Ad valorem” – Enligt dess värde

“A Deo victoria” – Gud ger segern

“Ad undas” – I böljorna (förlorat)

“Aeternum vale” – Farväl för alltid

“Approbatur” – Godkännes (Betyg B)

“Ab igne ignem” – Av eld kommer eld

“Ab imo pectore” – Av hela mitt hjärta

“Alea iacta est” – Tärningen är kastad

“Arte et marte” – Genom konst och krig

”Acriter et fideliter” – tapper och trogen

“Advocatus Diaboli” – djävulens advokat

“Ars gratia artis” – Konst för konstens skull

“Acti labores jucundi” – Ljuv är mödans lön

“Aut disce aut discede” – Lär eller ge dig av

“Ad infinitum” – Till evigheten / I det oändliga

“Amor vincit omnia” – Kärleken övervinner allt

“Anno Domini” ( A. D.) – I Herrens år (= år e. Kr.

“Alis volat propriis” – Hon flyger med egna vingar

“Alumnus, Alumna” – Avlägga akademisk examen

“Artes, scientia, veritas” – Konst, vetenskap, sanning

“Ad augusta per angusta” – Till triumf genom trångmål

“Ad libitium” – efter behag; förk. ad l(ib)” på t.ex. recept

“Auri sacra fames!” – Den förbannande törsten efter guld

“Ave crux spes unica” -. Var hälsat, kors, mitt enda hopp

“Ad nocendum potentes sumus” – Vi har kraften att skada

“Animus opibusque paratus” – Redo med sinne och medel

“Abusus non tollit usum” – Missbruket upphäver inte det rätta bruket

“Amantes sunt amentes” – Älskande (Förälskade människor) är galna

“Ad utrumque paratus” – Beredd till båda (dvs både boken och svärdet)

“Amantes amentes” – Älskande från sina sinnen (vansinnigt förälskade)

“Aliquando et insanire iucundum est” – Ibland är det skönt att få vara
galen

“Agnosco veteris vestigia flammae” – Jag känner igen spåren av den falnande lågan

“Accipere quam facere praestat injuriam” – Det är bättre att lida orätt än
att göra orätt

“Adversae res admonent religionem” – Motgångar drar uppmärksamheten till
religionen

“Aequam memento rebus in arduis servare mentem” – I motgång, minns att
behålla din jämnvikt

“Audacem fortuna iuvat. Audentes fortuna iuvat” – Ödet hjälper de djärva.
Lyckan står dem djärvom bi

“Adversus solem ne loquitor” – Tala inte mot solen. (Slösa inte tid på att
argumentera emot det uppenbara)

“An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur” – Vet du inte, min
son, med hur litet förstånd världen styrs

“Aliena vitia oculis videmus, nostra (vitia) in tergo (habemus)” – Vi ser
felet i andras ögon, vi har våra egna fel på ryggen

“Aegroto, dum anima est, spes esse dicitur” – Det sägs att för den sjuke
finns det hopp så länge han andas (så länge det finns liv finns det hopp)

“Adhuc neminem cognovi poetam qui sibi non optimus videretur” – Ännu har jag
inte lärt känna någon poet som inte ansett sig själv som den främste

“Auferre, trucidare, rapere falsis nominibus “imperium”, atque, ubi
solitudinem faciunt, “pacem” appellant – Att stjäla, mörda, plundra, det kallar
romarna ‘att försvara nationen’

“At ingenium ingens inculto latent hoc sub corpore” – Men en väldig begåvning
döljer sig i denna ovårdade kropp

“Argentum accepi, dote imperium vendidi” – Jag har tagit emot pengarna och
för en hemgift sålt min frihet

“Amor vincit omnia et nos cedamus amori” – Kärleken övervinner allt, så låt
oss besegras av kärleken

“Amantium irae, amoris integratio est” – De älskandes vrede är vad som binder
kärleken samman

“Amare et sapere vix deo conceditor” – Även en Gud har svårt att älska och
vara klok samtidigt

“Aliena nobis, nostra plus aliis placent” – Vi tycker bäst om andras ting,
andra bäst om våra

“Aliis si licet, tibi non licet” – Även om det är tillåtet för andra är det
inte tillåtet för dig

“Amor et melle et felle est fecundissimus” – Kärleken är rik på både honung
och galla

“Amor animi arbitrio sumitur, non ponitur” – Vi väljer att älska, inte att
upphöra älska

“Aurora Musis amica” – Gryningen är musernas vän (morgonstund har guld i
mund)

“Abiit, excessit, evasit, erupit” – Han har gått sin väg, avvikit, flytt och
försvunnit

“Ave Caesar, morituri te salutant” – Hell dig, Caesar, de som skall dö hälsar
dig

“At vindicta bonum vita iucundius ipsa” – Men hämnden är ljuvare än livet
självt

“Artibus et armis recuperatur gloria” – Vetande och vapen skänker ära

“Audemus iura nostra defendere” – Vi vågar försvara våra rättigheter

“Amicus verus est rara avis” – En sann vän är en ovanlig fågel

“Amicus certus in re incerta cernitur” – I nöden prövas vännen

“Audiatur et altera pars” – Man må höra även andra parten

“Auri sacra fames” – Den förbannade hungern efter guld

“Apparet id etiam caeco” – Till och med en blind ser det

“Aut Caesar aut nihil” – Antingen Caesar eller ingenting

“Aquila non captat muscas” – Örnen fångar inte flugor

“Asinus asinum fricat” – Den ena åsnan kliar den andre

“Ars longa, vita brevis” – Konsten består, livet förgår

“Acti labores jucundi” – Utfört arbete är behagligt

“Actu tetigisti” – Du har slagit huvudet på spiken

“Arbiter elegantiarum” – Domare i smakfrågor

“Aurea mediocritas” – Den gyllene medelvägen

“Ars artis gratia” – Konst för konstens skull

“Aliis non sibi” – För andra, inte för sig själv

“Annuit coeptis” – Han nickar instämmande

“Ab ovo” – Från ägget (från första början)

“A mari usque ad mari” – Från hav till hav

“Advocatus Diaboli” – Djävulens advokat

“Arte et Marte” – Genom fred och krig

“Aut omne aut nihil” – Allt eller inget

“Anguis in herba” – En orm i gräset

“Ad omnia paratus” – Beredd till allt

“Ars amandi” – Konsten att älska

“Amicus curiae” – Vän av hovet

“Alma mater” – Hulda moder

“Ave Maria” – Hell dig, Maria

“Agnus Dei” – Guds lamm

“Ante bellum” – Före kriget

“Alibi.” – På annat ställe

“Alter ego” – 2:a jaget

B

“Bene meritus” – Väl förtjänt

“Beati possidentes” – De lyckliga besittande

“Benigno numine” – Med den välvilliga gudomen

“Beati pauperes spiritu” – Saliga äro de i anden fattiga

“Bene qui latuit bebe vixit” – Den som döljer sig väl, lever väl

“Benedicere, laudare, praedicare” -Att välsigna, ära och predika

“Bellaque matribus detestata” – Det av mödrar avskydda kriget

“Bis dat qui cito dat” – Den ger (hjälp) två gånger som ger snabbt

“Beatus qui timet Dominum” – Välsignad är han som fruktar Herren

“Beatus ille qui procul negotiis” – Lycklig den som fjärran från det
offentliga livet

“Bibere humanum est, ergo bibamus” – Att dricka är mänskligt, låt oss därför
dricka

“Brevis ipsa vita est sed malis fit longior” – Vårt liv är kort men görs
längre genom olyckor

“Benedictus qui venit in nomine Domini” – Välsignad vare han som kommer i
Herrens namn

“Beneficium accipere libertatem est vendere” – Att ta emot en gåva är att
sälja sin frihet

“Brevis esse laboro, obscurus fio” – Jag försöker vara kortfattad, och blir
obegriplig

“Bonum vinum laetificat cor hominis” – Gott vin gläder människans hjärta

“Bibamus, moriendum est” – Låtom oss dricka, ty vi måste dö

“Bis dat, qui cito dat” – Den ger två gånger som ger fort

“Bellum omnium contra omnes” – Allas krig mot alla

“Bellum se ipsum alet” – Kriget föder sig självt

“Bona officia” – Goda tjänster

“Bona fide” – I god tro

C

“Casus belli” – Krigsorsak

“Carpe diem” – Fånga dagen

“Camera obscura ” – Mörkt rum

“Cui bono?” – Till vems fördel?

“Cordis gravitas” – Sinnets allvar

“Cum grano salis” – Med en nypa salt

“Consilio manuque” – Med råd och dåd

“Caput familiae” – Familjens överhuvud

“Corpus delecti” -Lik (den dödes kropp)

“Caveat emptor” – Köpare, tag dig i akt

“Crescat scientia” – Må kunskapen växa

“Circulus Vitiosus” – Felaktig (ond) cirkel

“Cum laude” – Med beröm godkänt (AB)

“Caveat emptor” – Köparen må ta sig i akt

“Credit. (Debet).” – Han tror. (Han är skyldig.)

“Cogito ergo sum ” – Jag tänker alltså finns jag

“Canis meus id comedit” – Min hund åt upp det

“Citius, altus, fortius” – Snabbare, högre, starkare

“Civis Romanus sum” – Jag är romersk medborgare

“Ceteris paribus” – Under för övrigt lika förhållanden

“Consuetudinis magna vis est” – Vanans makt är stor

“Concordia cum veritate” – I harmoni med sanningen

“Coelitus sublima dantur” – Från himlarna gives det högsta

“Cetera mortis erunt” – Det övriga skall hemfalla åt döden

“Contemplata aliis tradere” – Ge andra vår andakts frukter

“Consilio manuque” – Med noggrannhet och fingerfärdighet

“Cibi condimentum fames” – Hungern är den bästa kryddan

“Cum deo et victuribus armis” – Med gud och segerrika vapen

“Commune bonum” – Gemensamt gott, gemensam tillhörighet

“Claris maiorum exemplis” – Efter förfädernas lysande exempel

“Coelestem adspicit lucem” – Den ser mot det himmelska ljuset

“Cui peccare licet peccat minus” – Den som tillåts synda, syndar mindre

“Cogitationis poenam nemo patitur” – Ingen skall bestraffas för sina
tankar

“Carpe diem, quam minimum credula postero” – Fånga dagen betänk ej
morgondagen

“Cui placet obliviscitur, cui dolet meminit” – Man glömmer fröjderna, men
minns plågorna

“Cum finis est licitus, etiam media sunt licita” – Om slutet är tillåtet, är
också medlen tillåtna

“Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crevit” – Kärleken till rikedom
växer ju mer rikedomen växer

“Carpe diem, quam minimum credula postero!” – Plocka dagen; förvänta dig inte
något av morgondagen!

“Caelum, non animum mutant, qui trans mare currunt” – Himlen, och inte sin
själ, förändrar den som flyr över havet

“Cito enim arescit lacrima, praesertim in alienis malis” – Tårar torkar
snabbt, särskilt när de fälls över andras olycka

“Consilia petere prudentis est, consilia non semper sequi prudentioris” – Den
där råd söker är vis, men den där råd icke alltid följer är visare

“Cuiusvis hominis est errare, nullius nisi insipientis in errore perseverare”
– Vem som helst kan fela, men ingen utom dåren framhärdar i sina fel

“Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur” – Genom enhet
växer det lilla, genom oenighet sönderfaller det stora

“Commodum ex iniuria sua nemo habere debet” – Ingen har rätt att dra fördel
av den skada han själv har gjort

“Cupido dominandi cunctis adfectibus flagrantior est” – Maktbegäret är
starkare än alla andra lidelser

“Cave ne ante ullas catapultas ambules” – I ditt ställe, skulle jag inte gå
framför några katapulter

“Canis timidus vehementius latrat quam mordet” – En rädd hund skäller värre
än den bits

“Corruptissima re publica plurimae leges” – Ju mer korrupt staten är, desto
fler är lagarna

“Contumeliam si dices, audies” – Om du smädar, kommer du att smädas

“Credo certe ne cras” – Jag tror säkert att det inte finns någon
morgondag

“Cave quid dicis, quando, et cui” – Betänk vad du säger, när och till vem

“Certum est, quia impossibile” – Det är säkert därför att det är omöjligt

“Contraria contrariis curantur” – Det motsatta botas med det motsatta

“Corpus delicti” – Brottets kropp, det föremål varmed brottet utförts

“Coniecturalem artem esse medicinam” – Medicin är gissningskonst

“Consuetudo quasi altera natura – Vanan är såsom en andra natur

“Cor regis in manu Domini” – Konungens hjärta är i Herrens hand

“Condemnant qui non intelligent” – De fördömer, som ej förstår

Cum Deo et victricibus armis” – Med Gud och segerrika vapen

“Cum propris suis alis volat” – Han flyger på sina egna vingar

“Credo quia absurdum” – Jag tror emedan det är orimligt

“Sine ira studio” – Utan vrede eller förkärlek; opartiskt

“Cum libris non solus” – Med böcker är jag ej ensam

“Credo ut intelligam” – Jag tror för att jag ska förstå

“Credo in unum Deum” – Jag tror endast på en Gud

“Citius, alius, fortius” – Snabbare, högre, starkare

“Columna regni sapientia” – Vishet är rikets stöd

“Cedant arma togae” – Må vapnen vika för togan

“Contradictio in adiecto” – Motsägelse i det lilla

“Sit tibe terra levis” – Må jorden vila lätt på dig

“Conditio sine qua non” – Oeftergivligt villkor

“Crimen laesae maiesatis” – Majestätsbrott

“Curriculum vitae” – Levnadsbeskrivning

“Consummatum est” – Det är fullbordat

“Cura posterior” – Ett senare bekymmer

“Credite posteri” – Tro det, eftervärld!

“Custos morum” – Sedernas väktare

“Cave canem” – Varning för hunden

“Data” – Det som är givet

D

“Dirigo” – Jag styr

“Ducimus” – Vi leder

“Dies irae” – Guds vrede

“Ditat Deus” – Gud berikar

“Dei gratia” – Med Guds nåd

“Disce doce” – Lär och lär ut

“Dii minores” – De lägre gudarna

“Deo spes mea” – Gud mitt hopp

“Domine, dirige nos” – Led oss, herre

“Divide et impera! – Söndra och härska

“Do ut des ” – Jag ger för att du skall ge

“De facto. De iure” -Faktiskt. Enligt lagen

“Dominus Vobiscum” – Herren vare med eder

“Dominus illuminatio mea” – Herren är mitt ljus

“Dubito hoc facere” – Jag tvekar att göra detta

“Dum tacent clamant” – Medan de tiger ropar de

“Dira necessitas” – Den grymma nödvändigheten

“Deus ex machina” – En gud från teatermaskinen

“De omnibus dubitandum est” – Man bör tvivla på allt

“Dum vivimus, vivamus” – Medan vi lever, låt oss leva

“Dura lex sed lex” – Lagen är sträng, men det är lagen

“Dubium sapientiae initium” – Tvivlet är vishetens början

“De omnibus rebus et nonnullis aliis” – Om allting och lite till

“De mortuis nil nisi bene” – Om de döda inget annat än gott

“Docendo discimus ” – Genom att lära andra lär vi oss själva

“Domini est terra et caelum” – Himlarna och jorden är Herrens

“Dum spiro, spero” – Så länge jag (andas=) lever, hoppas jag

“Divinum sedare dolorem” – Det är gudomligt att lindra smärta

“Domino optimo maximo” – Till Herren, den främste och störste

“Dixi et salvavi animam meam” – Jag har talat och räddat min själ

“Deus ex machina” – En gud från scenmaskineriet (oväntad hjälp)

“Eventus stultorum magister est” – Följden är de enfaldigas lärare

“Difficile est saturam non scribere” – Det är svårt att inte skriva satir

“Difficile est satiram non scribere” – Det är svårt att icke skriva en
satir

“De gustibus non est disputandum” – Om smaker bör man inte diskutera

“Disciplina praesidium civitatis” – Lärdomen (och) beskyddandet av staten

“De profundis clamavi ad te, Domini” – Från djupan ropar jag till Dig,
Herre

“Da mi basia mille, deinde centum!” – Ge mig tusen kyssar, därefter
hundra!

“Ducunt volentem fata nolentem trahunt” – Ödet leder den villige och släpar
den ovillige

“Dulce et decorum est pro patria mori” – Det är ljuvt och ärofullt att dö för
fäderneslandet

“De duobus malis minus est semper eligendum” – Av två onda ting skall man
alltid välja det minst onda

“Donec eris felix, multos numerabis amicos” – När du är framgångsrik, vill
många vara din vän

“Duo cum faciunt idem, non est idem” – När två gör detsamma, är det inte
detsamma

“Dum excusare credis, accusas” – När du tror att du ursäktar dig, anklagar du
dig

“Dixi et salvavi animam meam” – Jag har talat och räddat min själ (mitt
samvete)

“Da mi basia mille, deinde centum” – Ge mig tusen kyssar, därefter hundra

“Dubitando ad veritatem venimus” – Vi når sanningen genom att tvivla

“Dimidium facti qui cepit habet” – Den som har börjat har gjort hälften

“Deo gloria! Deo soli gloria” – Ära (vare) Gud! Ära (vare) Gud allena

“Deficiente pecunia deficit omni”a – När pengarna är slut är allt slut

“Diem perdidi” – Jag har förlorat en dag. (Ännu en dag förslösad)

“Difficilia sunt ne sint” – Svårigheterna äro till för att övervinnas

“De mortuis nisi bonum” – Säg endast goda saker om de döda

“Degeneres animos timor arguit” – Fruktan förråder den fege

“Dies diem docet” – Den ena dagen är den andras lärare

“Dura dicere delectat” – Det roar att tala om svårigheter

“Dulce bellum inexpertis” – Krig är ljuvt för de oerfarna

“Dum spiro, spero” – Så länge jag lever, hoppas jag

“Doctrinas bello aptare” – Att lära ut krigets konst

“Deus lo vult” – Det är Guds vilja (korsriddarna)

“De opresso liber” – För att befria de förtryckta

“Deus protector noster” – Gud vår beskyddare

“Dat sensus honores” – Pengar ger anseende

“Deus dat cui vult” – Gud ger åt vem han vill

“Deo et Patriae” – För Gud och fosterlandet

“Defensor fortis” – Styrkans försvarare

“De nihilo nihil” – Av intet blir intet

“Dona nobis pacem” – Giv oss frid

“Dictum factum” – Sagt och gjort

“Dulcis vita” – Behagligt liv

E

“Ergo” – Därför

“Excelsior” – Högre

“Et alia” – Och andra

“Ex libris” – Ur boksamlingen

“Et tu, Brute!” – Även du, Brutus!

“Ex officio” – Å tjänstens vägnar

“E luce claritas” – Av ljuset klarhet

“E Pluribus Unum” – En av många

“Effugiat risus” – Må skrattet fly bort

“Esse non videri” – Vara, inte synas

“Ergo bibamus” – Låt oss alltså dricka

“Ex lege libertas” – Ur lagarna friheten

“Epistula non erubescit” – Brev rodnar inte

“Ex nihilo nihil fit” – Av inget kommer inget

Esse non videre” – Att vara utan att synas

“Errare humanum est” – Att fela är mänskligt

“Exitus acta probat” – Ändamålet helgar medlen

“Est deus in nobis” – Det finns en gud inom oss

“Ex ungue leonem” – På klon känner man lejonet

“Emeritus” – Pensionerad, avgången, tillbakadragen

“Ex iniuria ius non oritur” – Rätt kan aldrig härröra från en oförätt

“Est quaedam flere voluptas” – Det finns en sorts tillfredställelse i att
gråta

“Et gaudium vestrum impleatur” -Så att er glädje må vara fullständig

“Est autem fides credere quod nondum vides” – Tro är att tro på det du inte
kan se

“Errare humanum est, ignoscere divinum” – Att fela är mänskligt, att förlåta
gudomligt

“Esse oportet, ut vivas, non vivere ut edas” – Man bör äta för att leva, inte
leva för att äta

“Exegi monumentum aere perennis” – Jag har uppfört ett minnesmärke mer
varaktigt än koppar

“Et ut corpora nostra lente augescunt, cito extinguuntur, sic ingenia
studiaque oppresseris facilius quam revocaveris” -Liksom vi människor växer
långsamt, men dör snabbt, så kan man lättare undertrycka kreativitet och
intellektuell verksamhet än åter väcka liv i dem

“Et semel emissum volat irrevocabile verbum” – En gång lössläppt ord flyger
bort och kan ej kallas åter

“Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor” – Må en gång en hämnare uppstå ur
mina ben

“Ense petit placidam sub libertatem quietem” – Med svärdet söker hon stilla
frihet

“Ex oriente lux, ex occidente lex” – Från öster ljuset (kulturen), från
väster lagen

“Extra ecclesiam nulla salus” – Utanför kyrkan ingen frälsning

“Et papilioni aeternitas” – Även fjärilen har beskärts evighet

“Editio princeps” – Första utgåvan (Första versionen)

“Ex tempore” – Efter tiden; efter omständigheterna

“Et in Arcadia ego” – Även jag har varit i Arkadien

“Esse quam videri” – Att vara hellre än att synas

“Ex professo” – Som fackman, som sakkunnig

“Eloquentia corporis” – Kroppens vältalighet

“Ecclesia militans” – Den stridande kyrkan

“Examen rigorosum” – Ett strängt förhör

“Esto perpetua” – Må hon leva för evigt

“Esse non videri” – Vara, inte synas

“E pluribus unum” – Av flera blir ett

“E pluribus unum” – Av flera ett

“Ex cathedra” – Från lärostolen

“Et consortes” – Och kamrater

“Eureka” – Jag har funnit det

“Ecce homo” -Se människan

“Eo ipso” – Just därigenom

“Ex animo” -Från hjärtat

F

Fiat lux – Varde ljus

“Fortis et liber” – Stark och fri

“Fiat voluntas tua” – Ske din vilja

“Festina lente” – Skynda långsamt

“Fidelis ad urnam” – In i döden trogen

“Floreat domus” – Må detta hus blomstra

“Facit indignatio versum” – Harmen gör versen

“Fortes fortuna adiuvat” – Lyckan står den djärve bi

“Fuit facta et consummata” – Skedde och fullbordades

“Fortitudo et sapientia” – Styrka (alt. tapperhet) och vishet

“Gustibus mens dat incrementum” – Kunskap ökar smaken

“Fabula acta est, plaudite!” – Skådespelet är slut, applådera!

“Fluctuat nec mergitur” – Det vräks av vågen, men sjunker inte

“Fundamentum bonum, futura optima” – God grund, bästa framtid

“Faber est suae quisque fortunate” – Envar är sin egen lyckas smed

“Facis de necessitate virtutem” – Du gör en dygd av nödvändigheten

“Favete linguis” – Gynna (ceremonin) med era tungor (d.v.s. tig
andaktsfullt)

“Fiat iustitia pereat mundus” – Må rättvisan ha sin gång även om världen går
under

“Felix qui potuit rerum cognoscere tempus” – Lycklig är han som förstår
händelsers orsaker

“Feci guod potui, faciant meliora potentes” – Jag har gjort vad jag kunnat,
må nu de, som kan, göra bättre

“Facito aliquid operis, ut te semper diabolus inveniat occupatum” – Gör
alltid något, så att djävulen alltid finner dig sysselsatt

“Facilius est multa facere quam diu” – Det är lättare att göra mycket än att
göra något länge

“Ferme acerrima proximorum odia sunt” – Inget hat år så bittert som hat
mellan släktingar

“Fortuna multis dat nimis, nulli satis” – Lyckan ger många för mycket men
ingen nog

“Factum est illud, fieri infectum non potest” – Gjort är gjort och kan inte
göras ogjort

“Fere libenter homines id quod volunt credunt” – Män tror gladeligen vad de
vill tro

“Fortis in adversis humilis in secundis” – Stark i motgång, ödmjuk i
medgång

“Flutuat nec mergitur” – Hon (skeppet) kränger men går inte i kvav

“Fas est et ab hoste doceri” – Man bör lära även av sin fiende

“Fortiter in re, suaviter in modo” – Kraftig i sak, mild i sättet

“Felix qui nihil debet” – Lycklig är den som är utan skuld

“Fugit irreparable tempus” – Den oersättliga tiden flyr

“Fama crescit eundo” – Ryktet växer medan det går

“Finis coronat opus” – Resultatet kröner verket

“Finis malorum” – Slut på eländet

“Favete linguis” -Vakta din tunga

“Fama volat” – Ryktet flyger

G

“Gloriosus et liber” – Ärofylld och fri

“Gaudeamus igitur!” – Låt oss alltså glädjas

“Gutta cavat lapidem” – Droppen urholkar stenen

“Gloriantur et laetantur” – De känner stolthet och glädje

“Gloriam qui spreverit veram habebit” – Den som försmår äran ska vinna
verklig ära

“Gutta cavat lapidem, non vi seds aepe cadendo” – Droppen urholkar stenen,
icke genom sin kraft utan genom att ofta falla

“Gloria in altissimis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis” – Ära
åt Gud i höjden och frid på jorden bland dem som han har utvalt

“Gravia grata grandiloquo” – Besvärligheter är kärkomna för den
skrytsamme/stortalige

“Gaudeamus igitur, iuvenes du sumus” – Låt oss alltså glädjas, medan vi är
unga

“Gloria Altissimo suorum refugio” – Ära vare den Högste, de sinas
tillflykt

“Graeca sunt, non leguntur” – Det är grekiska, sådant läser man inte

“Genus irritabile vatum” -Skaldernas retliga släkte

“Gloria in excelsis Deo” – Ära vare Gud i höjden

“Grammatici certant” – Därom tvista de lärde

H

“Hic iacet ” – Här vilar

“Hinc et inde” – På ömse sidor

“Hac duce” – Under hennes ledning

“Habeas corpus” – Du har en kropp

“Honoris causa” – För hederns skull

“Hoc est corpus” – Detta är min lekamen

“Hodie mihi, cras tibi” – Idag mig, imorgon dig

“Hannibal ante portas” – Hannibal framför portarna

“Humanitas” – Den mänskloiga naturen (Mänsklighet)

“Homo homine lupus – Människan är mot människan en varg

“Homines dum docent discunt” – Människan lär sig även när hon lär ut

“Honores mutant mores” – Ärorna förändrar sederna (makt korrumperar)

“Honesta mors turpi vita potior” – En ärofull död är bättre än ett vanärat
liv

“Homo sum humani nil a me alienum puta” – Jag är människa intet mänskligt är
mig främmande

“Horas non numero nisi serenas” – Timmarna räknar jag inte förutom de klara
(jag räknar de lyckliga timmarna blott)

“Hoc tempore obsequium amicos, veritas odium parit” – I dessa tider när
vänner vins genom smicker, föder sanningen hat

“Hominem ad duas res, ad intelligendum et ad agendum, esse natum” – Människan
är född till två ting, att förstå och att handla

“Humanum amarest, humanum autem ignoscerest” – Att älska är mänskligt, att
förlåta är också mänskligt

“Haec ego non multis (scribo), sed tibi ” – Jag skriver inte detta till
massorna, utan till dig

“Haud semper errat fama, aliquando et eligit” – Ryktet felar inte alltid,
ibland väljer det

“Hinc lucem et pocula sacra” Varifrån ljuset och den heliga drycken
kommer

“Hinc illae lacrimae” – Härav dessa tårar; här är den verkliga
anledningen

“Homo proponit, sed Deus disponit” – Människan spår, men gud rår

“Hominis mens discendo aliutur” – Lärdom är själens föda

“Haec satis sunt dicta nobis” – Jag har sagt nog om detta

“Honor est praemium virtutis” – Äran är dydgens belöning

“Homo homini lupus” – Människan är människans varg

“Hinc robur et securitas” – Härav styrka och trygghet

“Hoc coactus sum” – Härtill är jag nödd och tvungen

“Historia magistra vitae” – Historien lär oss om livet

“Habent sua fata libelli” – Böcker har sina öden

“Hoc verbum” – Denna händelse som har skett

“Hodie mihi, cras tibi” – Idag mig, imorgon dig

“Horror vacui” – Skräck för tomrummet

“Horrible dicto” – Förskräckligt att säga

“Habemus papam” – Vi har en påve

“Hic Oculis” – Med dessa ögon

“Hic iacet” – Här vilar

I

“In vitrum” – I glas

“In effigie” – I avbild

“Integritas” – Integritet

“In veritate” – I sanning

“In spe” – I förhoppning

“Ibid” – På samma plats

“In memoriam” – Till minne

“In absentia” – I avsaknad av

“In medias res” – Rakt på sak

“Ille faciet” – Han skall göra det

“In omnibus veritas” – Sanning i allt

“In tyrannos!” – Upp mot tyrannerna!

“Ite, missa est” – Gå, mässan är slut

“In Arduis fidelis” – Trogen i motgång

“Ignoto militi” – den okände soldaten

“Inter pocula” – Bland bägarna; vid glaset

“In Deo speramus” – Vi förtröstar på Gud

“Ista quidem vis est!” – Det där är ju våld!

“In hac lacrimarum valle” – I denna tåredal

“Ibidem” – “På samma ställe; på samma sida

“In cauda venenum” – I stjärten (sitter) giftet

“Inter arma caritas” – Under krig barmhärtighet

“Ignorabimus” – Vi kommer aldrig at få veta det

“In varietate concordia” – Förenade i mångfalden

“Ira furor brevis est” – Ilska är kortvarig galenskap

“Iurare in verba magistri” – Svära på mästarens ord

“Inter arma silent leges” – Under krig tiger lagarna

“In litteris consolatio” – I böckerna har jag min tröst

“In aere aedificare” – Bygga i luften (bygga luftslott)

“Ignoti nulla cupido” – Det okända väcker inget begär

“Invita Minerva” – Då Minerva är ovillig; utan inspiration

“In medias consistit virtus” – Dygden ställer sig i mitten

“Imitatores, servum pecus!” – Efterapare, slaviska hop!

“Ipsa scientia potestas est” – Själva kunskapen är makt

“Ingenio et labore” – Genom fallenhet och ansträngning

“In uno oculorum tuarum” – Med en enda av dina blickar

“Iucundi acti labores” – Överståndna mödor är angenäma

“Insigniore cum laude” – Med utmärkt beröm godkänt (a)

“Impossibilium nulla obligatio est” – Ingen plikt till det omöjliga

“In verba magistri lurare” – Svära på lärarens ord; kritiklöst godta

“In dubio non est agendum” -I tvivelaktiga fall bör man inte handla

“In umbra, igitur, pugnabimus” -Därför kommer vi slåss i skuggorna

“Integer vitae scelerisque purus” – Oförvitlig i sitt liv och fri från
brott

“In dubiis non est agendum” – I tveksamma fall skall man inte handla

“In Iehovah sors mea, ipse faciet” – I Gud mitt öde, Han skall göra det

“Horad non numero nisi serenas” – Jag räknar endast de ljusa timmarna

“Ingenia levitas et erudita vanitas” – Medfött lättsinne och inlärd
fåfänga

“Illis, quorum meruere labores” – Åt dem, vilkas mödor har förtjänat det

“Initum sapientiae timor domini” – Herrens fruktan är vishetens
begynnelse

“”Interdum dormitat bonus Homerus” – Stundom slumrar den gode Homerus

“Ille dolet vere, qui sine teste dolet” – Den sörjer ärligt som sörjer utan
vittnen

“Id certum est quod certum reddi potest” – Det är säkert som kan göras
säkert

“Iniqua nunquam regna perpetuo manent” – Stränga härskare regerar inte
länge

“Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim” – Den som vill undvika
Charybdis råkar ut för Scylla

Invicta patientia fide fiducia” – I uthålligt tålamod, plikttrohet och
redbarhet skall du gå din väg fram

“Invita Minerva, ut aiunt” – Minerva är ovillig, som man säger (d.v.s. utan
fallenhet och förutsättningar)

“Ingenium res adversae nudare solent, celare secundae” – Motgången brukar
avslöja begåvning, framgångar dölja den

“In Jehovah sors mea, ipse faciet. Factus est Dominus protector meus” – I gud
mitt öde, Han skall göra det. Herren är vorden min beskyddare

“Idem velle atque idem nolle, ea demum firma amicitia est” – Samstämmighet i
vilja och ovilja är vad som till sist skapar en stark vänskap

“Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te” – Vårt hjärta är oroligt,
tills det finner frid i dig

“Inventas vitam iuvat excolussie per artes” – Må vi förbättra livet genom
vetenskap och konst

“Illis quorum meruere labores” – För dem vilkas mödor har gjort dem förtjänta
därav

“In magnis et voluisse sat est” – I stora dåd är det nog att en gång ha
velat

“Dominus protector meus” – Gud är min beskyddare eller Med Guds hjälp

“Innocue vivite, numen adest” – Lev oförvitligt, gudomen är närvarande

“Iniuria non excusat iniuriam” – En orätt rättfärdigar inte en annan

“Innocue vivito, numen adest” – Lev ostraffligt, Gud är närvarande

“Index librorum prohibitorum” – Förteckning över förbjudna böcker

“In nihilum nil posse reverti” – Ingenting kan återgå till intet

“In hoc signo vinces” – I detta tecken skall du segra

“Ipsa nox dies” – Själva natten är vorden dag

“In flagrante delicto” – Tagen på bar gärning

“In spiritu et veritate” – I ande och sanning

“Iehovah solatium meum” – Gud min tröst

“In vino veritas” – I vinet sanningen

“In absurdum” – Till det orimliga

“Ipse dixit” – Han sade det själv

“Inter pocula” – Mellan bägarna

“In fidem” – Till bekräftelse

“Imprimatur” – Må tryckas

“In nuce” – I ett nötskal

“In toto” – I sin helhet

L

“Lapsus calami” – skrivfel

“Liberum veto” – Ett fritt veto

“Labra lege” – Läs mina läppar

“Liber studiosus” – En fri student

“Lapsus memoriae” – minnesfel

“Lux et veritas” – Ljus och sanning

“Lege atque lacrima” – Läs och gråt

“Litteram et cantum” – Text och musik

“Laudatur” – Må berömmas; berömlig (A)

“Leone constantior” – Starkare än /stt lejon

“Laterna Magica” – Magisk lykta, ”trollykta”

“Labor omnia vincit” – Arbete övervinner all

“Liber mihi opus est” – Jag behöver en bok

“Lapsus linguae” – felsägning, miss-sägning

“Litteris et artibus” – För vetenskap och konst

“Latet anguis in herba” – Det ligger en orm i gräset

“Laudator temporis acti” – Lovprisare av den svunna tiden

“Lucerna ardens et lucens” – En brinnande och lysande fackla

“Libertas inaestimabilis res est” – Frihet är ett ovärdeligt ting

“Labor improbus omnia vincit” – Oförtrutet arbete övervinner allt

“Liber bonus – medicina bona – En god bok är ett gott läkemedel

“Liber bonus amicus optimus” – En god bok är den bäste bland vänner

“Laudant illa, sed ista legunt” – Man prisar vissa (skrifter), men läser
andra

“Laudat venales qui vult extrudere merces” – Den som vill sälja berömmer sina
varor

“Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla” – Vägen görs
lång genom regler, kort och effektiv genom exempel

“Libenter homines et id quod volunt, credunt” – Det människor önskar, tror de
gärna

“Legere et non intelligere neglegere est” – Att läsa och inte förstå är inte
att läsa

“Leges bonae ex malis moribus procreantur” – Goda lagar föds ur dåliga
seder

“Locus enim est principium generationis rerum” – Ty platsen är alltings
början

“Lupus in fabula” – Vargen i sagan (tala om vargen, och han kommer)

“Liberae sunt nostrae cogitationes” – Tankar är tullfria

“Liber librorum” – Böckernas bok (d.v.s. Bibeln)

“Lapsus memoriae” – Ett minnesfel

“Lux sit” – Varde ljus

M

“Mare Nostrum” – Vårt hav

“Mea culpa” – Min skuld, synd

“Manu propria” – På egen hand

“Mara clausum” – Ett stängt hav

“Magnum opus” – Offantligt arbete

“Memento” – Kom ihåg; en varning

“Mundus vult decipi” – Världen vill bedragas

“Melius frangi quam flecti” – Bättre brytas än böjas

“Magni nominis umbra” – Skuggan av ett stort namn

“Medio tutissimus ibis” – I mitten skall du gå säkrast

“Mea virtute me involvo” – Jag inhöljer mig i min dygd

“Memento te mortalem esse” – Kom ihåg att du är dödlig

“Mens sana in corpore sano” – En sund själ i en sund kropp

“Medium tenuere beati” – Lyckliga de som håller medelvägen

“Medicus curat, natura sanat” – Läkaren behandlar, naturen botar

“Maior e longinquo reverentia” – Vördnaden är större på avstånd

“Mea culpa, mea maxima culpa” – Min skuld, min mycket stora skuld

“Malum quidem nullum esse sine aliquo bono” – Det finns inget ont utan något
gott

“Mutatis mutandis” – Sedan det ändrats som bör ändras; med vederbörliga
ändringar

“Male parta male dilabuntur” – Det som har vunnits illa, förloras illa (lätt
fånget, lätt förgånget)

“Mater artium necessitas” – Nödvändigheten är konsternas moder (nöden är
uppfinningarnas moder

“Me vestigia terrent, omnia te adversum spectantia, nulla retrorsum” – Spåren
förskräcker mig; alla leder till dig, men inga leder tillbaka

“Misce stultitiam consiliis brevem: dulce est desipere in loco” – Blanda
kortvarig dårskap med klokhet: det är angenämt att vara tokig vid rätt
tillfälle

“Magna vis veritatis quae facile se per se ipsa defendat” – Sanningens kraft
är stor som lätt kan försvara sig med egen kraft

“Mendaci homini, ne verum quidem dicenti, credere solemus” – Lögnarna tror
man inte ens när de talar sanning

“Mea mihi conscientia pluris est quam omnium sermo” – Mitt samvete är mig mer
värt än allt tal

“Manus manum lavat” – De ena handen tvättar den andra (den ene skojaren
hjälper den andra)

“Multos timere debet, quem multi timent” – Den som många fruktar måste själv
frukta många

“Melius est praevenire quam praeveniri” – Det är bättre att förekomma än att
förekommas

“Multum legendum esse, non multa” – Mycket, inte mångahanda, bör man läsa

“Multitudo sapientium sanitas orbis” – En mångfald av visa är världens
hälsa

“Munit haec et altera vincit” – Den ena försvarar och den andra erövrar

“Multi vocati sunt, pauci vero electi” – Många är kallade, få är utvalda

“Mendacem memorem esse oportet” -Lögnaren bör ha gott minne

“Maiorum nugae negotia vocantur” – De vuxnas lek kallas affärer

“Manum de tabula!” – Handen från tavlan! (Nog nu! Sluta upp!)

“Manius manum lavat” – Den ena handen tvättar den andra

“Mortui per libros vivunt” – De döda leva genom böckerna

“Multis e gentibus vires” – Styrka från många människor

“Mysterium simplicata” – Hemligheten med enkelhete

“Miserere mei, Domini” – Herre, förbarma Dig över mig

“Mors ultima ratio” – Döden är alltings yttersta gräns

“Magnas inter opes inops” – Fattig mitt i sin rikedom

“Multum, non multa” – Grundligt, inte mångahanda

“Medio tutissimus ibis” – Du färdas säkrast i mitten

“Multum, non multa” – Mycket, icke mångahanda

“Medice, cura te ipsum!” – Läkare, bota dig själv!

“Mens agitat molem” – Sinnet förflyttar materien

“Miles gloriosus” – Den storskrävlande soldaten

“Margaritas ante porcas” – Pärlor för svinen

“Memento mori” – Kom ihåg att du ska dö

“Manu et mente” – Med hand och sinne

“Mors ianua vitae” – Döden är livets port

“Mihmet credo” – jag tror på mig själv

“Mirabile dictu” – Underbart att säga

“Multum in parvo” – Mycket i lite

“Manu forti” – Med kraftig hand

“Misericordia!” – Barmhärighet!

N

“Nil nocere” – Ej skada

“Nota bene!” – Märk väl!

“Noli me tangere!” – Rör mig inte!

“Nil desperandum!” -Misströsta icke!

“Nudo sub aere” – Under bar himmel

“Notarius publicus” – Offentlig notarie

“Nudas veritas” – Den nakna sanningen

“Nunc est bibendum” – Nu bör man dricka

“Nemo nascitur artifex” – Ingen föds mästare

“Natura non facit saltus” – Naturen gör inga språng

“Nam et ipsa scienta potestas est” – Kunskap är makt

“Ne quid nimis” – Ingenting i övermått (lagom är bäst)

“Numquan sapiens irascitur” – Den vise vredgas aldrig

“Ne sutor supra crepidam” – Skomakare bliv vid din läst

“Natura abhorret a vacuo” – Naturen avskyr tomrummet

“Nihil agere delectat” – Det är angenämt att göra ingenting

“Necessitati parendum est” – Man måste lyda nödvändigheten

“Nulli praestatur immunatis” – Beviljar ingen befrielse åt någon

“Nulla dies sine linea” – Ingen dag utan ett penselstreck/en rad

“Naturalia non sunt turpia” – Det som är naturligt är inte skamligt

“Noli equi dentes inspicere donati” – Skåda inte given häst i munnen

“Naturam primum cognoscere rerum” – Att först lära sakernas natur

“Non scholae sed vitae discimus” – Vi lär icke för skolan utan för livet

“Nihil est ab omni parte beatum” – Ingenting är helt och hållet lyckligt

“Nihil est incertius vulgo” – Ingenting är mer osäkert än massan(s
gillande)

“Nobilitas sola est atque unica virtus” – Dygden är det enda sanna
adelskapet

“Non est bonum esse hominem solum” – Det är icke gott att mannen är
allena

“Nihil peccat nisi quod nihil peccat” – Hans enda fel är att han inte har
några fel

“Nihil humani a me alienum puto” – Intet mänskligt anser jag främmande för
mig

“Naturam optimam ducem sequamur” – Låt oss följa naturen, vår bäste
vägledare

“Nam curiosus nemo est, quin sit malevolus” – Ty ingen är nyfiken som inte är
illvillig

“Natura sanat, medicus curat morbos” – Naturen botar, läkaren behandlar
sjukdomarna

“Naturam sequi artique impendere vires” – Följa naturen och ägna sina krafter
åt läkarkonsten

“Necesse est multus timeat quem multi timent” – Många måste den frukta som
många fruktar

“Non mortem timemus, sed cogitationem mortis” – Vi fruktar inte döden, utan
tanken på döden

“Navigare necesse est, vivere non est necesse” – Att segla är nödvändigt, att
leva är icke av nöden

“Nemo risum praebuit, qui ex se coepit” – Ingen inbjuder till skratt som har
börjat skratta åt sig själv

“Numquam se minus solum quam cum solus esset” – Du är aldrig så litet ensam
som när du är ensam

“Nihil sciri potest, ne id ipsum quidem” – Man kan inte veta någonting, inte
ens detta (att man inget vet)

“Nitimur in vetitum semper cupimuscue negata” – Vi eftersträva alltid det
förbjudna och det som nekas oss

“Nihil inimicius quam sibi ipse”. – Inget är mer fientligt än en själv mot
sig själv (människan är sin egen värsta fiende)

“Nihil in hominum genere rarius perfecto oratore inveniri potest” – Inget är
ovanligare bland människor än den perfekte talaren

“Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit” – Ingen borg är så
välbefäst att den inte kan intas med hjälp av pengar

“Nunc vino pellite curas Cras ingens iterabimus aequor” – Driv nu iväg
bekymren med vin, imorgon skall vi åter segla på vida havet

“Nihil tam absurde dici potest, quod non dicatur ab aliquo philosophorum” –
Inget så absurt kan sägas att det inte har sagts av någon filosof

“Nemo enim est tam senex qui se annum non putet posse vivere” – Förvisso är
ingen så gammal att han inte tror det vara möjligt att leva [ännu] ett år

“Non amo te, nec possum dicere quare: hoc tantum possum dicere, non amo te” –
Jag tycker inte om dig, men jag kan inte säga varför: Blott detta kan jag säga:
jag tycker inte om dig

“Nihil tam al te natura constituit qvo virtus non potest eniti” – Naturen
ställde intet så högt, att icke dugligheten kan arbeta sig dit upp

“Naturam expellas furca, tamen usque recurret” – Naturen må du försöka driva
ut med hötjuga, hon kommer ändå alltid tillbaka

“Non qui parum habet, sed qui plus cupit, pauper est” – Det är inte den som
har lite, utan den som önskar mer, som är fattig

“Nullum esse librum tam malum ut non aliqua parte prodesset” – Ingen bok är
så dålig att den inte till någon del är till nytta

“Nulla res carius constat quam quae precibus empta est” – Ingent betingar ett
så högt pris som det som är köpt med böner

“Numquam magnum ingenium sine mixtura dementiae fuit” – Det har aldrig
funnits en stor ande utan en smula vansinne

“Nemo enim fere saltat sobrius, nisi forte insanit” – Nästan ingen dansar
nykter, såvida han inte händelsevis är galen

“Nomina si nescis, perit et cognitio rerum” – Om du inte känner till namnen
försvinner också din kunskap om tingen

“Nunc est bibendum, nunc pede libero pulsanda tellus” -Nu skall det drickas,
nu skall jorden trampas av fria fötter

“Nil agit exemplum, litem quod lite resolvit” – Ett exempel som löser ett
gräl med ett annat är inte mycket värt

“Nec quicquam insipiente fortunato intolerabilius fieri potest” – Inget är
mer odrägligt än en framgångsrik dåre

“Non ludendi causa sed gaudio ludendi” – Vi spelar inte för spelandets egen
skull, utan för glädjen i att spela

“Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet” – Ty det angår dig, när
grannens vägg brinner

“Nemo autem regere potest nisi qui et regi” – Men ingen kan styra som inte
också kan styras

“Ne bis in idem” – Icke två gånger detsamma (inte kunna dömas två gånger för
samma sak)

“Nullum est iam dictum quod non dictum sit prius” – Inget har sagts som inte
sagts förut

“Nemo saltat sobrius, nisi forte insanit” – Ingen dansar nykter, såvida han
inte är galen

“Non ut edam vivo, sed ut vivam edo” – Jag lever inte för att äta, utan äter
för att leva

“Non ridere, non luger sed intelligere” – Icke bele, icke beklaga men
förstå

“Non omne quod licet honestum est” – Inte allt, som är tillåtet, är
hederligt

“Non mihi, non tibi, sed nobis” – Inte för dig, inte för mig, men för oss

“Noli me vocare, ego te vocabo” – Kalla inte på mig, jag kallar på dig

“Nomina sunt odiosa” – Namn är förhatliga (jag nämner inga namn)

“Necessitas non habet legem” – Nödvändigheten känner ingen lag

“Nemo ante mortem beatus” – Ingen bör kallas lycklig före sin död

“Nil volentibus arduum” – Inget är omöjligt för den som har viljan

“Non omne quod nitet aurum est” – Allt är inte guld som glimmar

“Nos nihil efficere non possumus” – Här finns inga omöjligheter

“Nunc cognosco ex parte” – Ännu är min kunskap begränsad

“Non omnis moriar” – Jag kommer inte att helt och hållet dö

“Nemo me impune lacessit” – Ingen förolämpar mig ostraffat

“Nomen et omen” – Namn och förebud (namnet förebådar)

“Nulla regula sine exceptione” – Ingen regel utan undantag

“Nemo nisi mors” – Ingen utom döden (skall skilja oss åt)

“Numquam sapiens irascitur” – Den vise blir aldrig rasande

“Noli turbare circulos meos! ” – Rubba inte mina cirklar!

“Numero deus impare gaudet” – Gud älskar udda tal

“Non omnia possumus omnes” – Alla kan inte göra allt

“Non omnia possumes omnes” – Ingen kan veta allt

“Nemesis divina” . Den Gudomliga vedergällningen

“Non compos mentis” – Ej vid sina sinnes fulla brukd

“Nec scire fas est omnia” – Man skall inte veta allt

“Nec tenebrae terrent” – Mörkret förskräcker icke

“Nullo metro compositum est” – Det rimmar inte

“Ne bis in idem” – Inte två gånger samma sak

“Numquam non paratus” – Aldrig oförberedd

“Nec aspera terrent” – De frukta ej svårigheter

“Nulli secundus” – Aldrig underlägsen någon

“Non olet” – Det luktar ej (pengar luktar inte)

“Quaecumque vera” – Vadhelst som är sant

“Nosse Deum vivere” – Vi lever genom Gud

“Nil novi sub sole” – Intet nytt under solen

“Nescit occasum” – Den vet ej av nedgång

“Nemo sine vitio est” – Ingen är utan fel

“Nil sine numine” – Intet utan gudomen

“Nuda veritas” – Den nakna sanningen

“Nolens volens” – Med eller mot sin vilja

“Ne furtum facias” – Du skall icke stjäla

“Novus ordo seclorum” – En ny tidsålder

“Nil admirari” – Att inte beundra något

“Nil admirare” – Att ingenting beundra

“Nomen nescio” – Jag vet inte namnet

“Nunc aut nuncuam” – Nu eller aldrig

“Nihil contemnere” – Ej förakta något

“Nolo contendere” – Jag vill inte tävla

“Natura veritas” – naturen är sanning

“Non sequitur” – Icke efterföljande

“Nosce te ipsum” – Känn dig själv

“Non possumus” – Vi kunna icke

“Non plus ultra” – Oöverträffad

“Non perturbari” – Ej förvirras

“Non dolet” – det gör inte ont

“Non liquet” – Det är oklart

“Novus homo” – Ny man

“Non solus” – ej ensam

O

“Ora et labora” – Bed och arbeta

“Opera omnia” – Samlade arbeten

“Omnibus omnia” – Allting för alla

“Occasus belli” – I händelse av krig

“Oculus lyx vitae” – Ögat är livets ljus

“O sancta simplicitas” – O heliga enfald

“Omne homo mendax” – Alla människor ljuger

“Omnia iura humanitatis” – All tillbörlig vänlighet

“Omnis potestas a Deo est” – All makt är av Gud

“Omnia praeclara rara” – Allt förträffligt är sällsynt

“Obit anus, abit onus” – Käringen död, bördan borta

“Omnia mea mecum porto” – Allt mitt bär jag med mig

“Omnia mutantur, nihil interit” – Allting förändras, ingenting förgås

“Oderint, dum metuant” – Må de hata mig, om blott de fruktar mig

“Optime olere occisum hostem” – En dödad fiende luktar alltid gott

“Observandum sed non imitandum” – Bör observeras men inte efterliknas

“Odi profanum vulgus et arceo” – Jag avskyr den obildade hopen och håller den
ifrån mig

“O fortunatam natam me consule Romam!” – Oh, vilken lycka för Rom att ha
fötts under mitt konsulat!

“Omne tulit punctum, qui mscuit utile dulci” – Den fick alla rösterna som
blandade det nyttiga med det nöjsamma

“Odi summussos, proinde sperte dice quid sit quod times” – Jag hatar mumlare,
säg därför öppet vad det är du fruktar

“Otium sine litteris mors est et hominis vivi sepultura” – Vila utan läsning
är som att dö och bli begraven levande

“Omne tulit punctum qui miscuit utile dulci” – Han har vunnit allt som
förenar nytta med nöje

“Optima enim est legum interpres consuetudo” – Praktiken är den bästa
uttolkaren av lagen

“Omne ignotum pro magnifico est” – Om allt okänt gör man sig stora
föreställningar

“Odium numquam potest esse bonum” – Hat kan aldrig vara något gott

“O quantam est in rebus inane!” – O, hur stor är inte världens fåfänga!

“Omen accipio” – Jag godtar förebudet (ta något som ett gott förebud)

“Omnium rerum principia parva sunt” – Allting är litet i början

“Oleum et operam perdidi” – Jag har förslösat olja och möda

“Omnis una manet nox” – Samma natt väntar oss alla

“Os magna sonatorum” – Munnen ska tala stora ord

“Omnia ventura solve” – Lös allt som kommer

“Obstacula frangenda” – Hindren skola brytas

“Otium cum dignitate” – Vila med värdighet

“Omen accipio” – Jag mottager förebudet

“O tempora, o mores – O tider, o seder

“Odium theologicum” – Teologiskt hat

“Odi et amo” – Jag hatar och älskar

“Ora pro nobis” – Bed för oss

P

“Per se” – Av sig självt

“Per diem” – Per dag

“Per capita” – Per person

“Pro primo” – För det första

“Post mortem” – Efter döden

“Pax tecum” – Fred vare med dig

“Par nobis” – Jämngod med oss

“Pro patria” – För fäderneslandet

“Probatum est” – Det har prövats

“Pax Vobiscum” – Fred vare med er

“Pollice verso” – Med tummen ner

“Primus motor” -Den drivande kraften

“Posse est velle” – Att vilja är att kunna

“Paratus et Fidelis” – Beredd och trogen

“Pacta sund servanda” – Avtal skall hållas

“Pacta sunt servanda” – Avtal skall hållas

“Pro jure et populo” – För rätten och folket

“Periculum in mora” – Det är farligt att vänta

“Pro bono publico” – För allmänhetens bästa

“Panem et circenses!” – Bröd och skådespel

“Pactum turpe” – Skamlig överenskommelse

“Pereat” – Må han gå under; ned med honom

“Per fas et nefas” – Med eller utan samtycke

“Punctum saliens” – Den springande punkten

“Per omnia auxilio” – Samverkan över gränser

“Primus inter pares” – Den främste bland likar

“Post nubila Phoebus” – Efter regn följer solsken

“Pro sapientia et laetitia” – För kunskap och glädje

“Prudentia et constantia” – Förstånd och uthållighet

“Potius sero quam numquam” – Bättre sent än aldrig

Pergite!” – Framåt! (romerska kavalleriets anfallsrop)

“Proximus sum egomet mihi” – Jag är mig själv närmast

“Per ardua ad astra” – genom vedermöda mot stjärnorna

“Per angusta ad augusta” – Genom trångmål till upphöjelse

“Probitas laudatur et alget” – Ärligheten lovprisas och fryser

“Plenus venter non studet libenter” – Fylld mage studerar ogärna

“Per aspera ad astra” – Genom svårigheter till stjärnorna (framgång)

“Per sanitatem ad vitam feliciorem” – Genom hälsa blir livet lyckligare

“Possunt qui posse videntur” – De är dugliga därför att de ser dugliga ut

“Patriae et litteris doctrinaeque” – För fosterlandet, litteratur och
vetenskap

“Pluralitas non est ponenda sine neccesitate” – Ting skall inte mångdubblas i
onödan

“Procul hinc, procul este, severae!” – Bort från mig, långt bort, ni
hårdhjärtat kyska kvinnor!

“Pars maior lacrimas ridet et intus habet” – Man ler åt sina tårar men har
dem i sitt hjärta

“Parturiunt montes, nascetur ridiculus mus” – Bergen är i födslovånda, en
löjlig råtta kommer att födas

“Proprium humani ingenii est odisse quem laeseris” – Det är typiskt för
människan att hata den som man begått en oförrätt mot

“Principiis obsta, sero medicina paratur cum mala per longas convaluere
moras” – Stå emot i början; för sent tillreds medicinen när det onda har frodats
under lång tid

“Probae etsi in segetem sunt deteriorem datae fruges, tamen ipsae suaptae
enitent” – Ett gott frö kommer av egen kraft att bära rik frukt även när det
planteras i dålig jord

“Perierat totus orbis, nisi iram finiret misericordia” – Hela världen skulle
ha förgåtts om inte medlidandet begränsat hatet

“Pro patria, pro liberis, pro aris atque focis suis certare” – För
fosterlandet, för friheten, för hus och härd står kampen

“Pereant qui ante nos nostra dixerunt” – Förbannelse över dem som har sagt
vad vi säger före oss

“Praetera censeo Chartaginem esse delendam” – För övrigt anser jag att
Khartago bör förstöras

“Pessimum inimicorum genus, laudantes” – Den värsta sortens fiender (är) de
som prisar

“Promoveatur ut amoveatur” – Befordra honom för att få honom ur vägen

“Prodesse aut non nocere” – gagna eller åtminstone att icke skada

“Pisces natare oportet” – Fiskar måste simma (d.v.s. kräver dryck)

“Pro me volvatur” – Låt det ordnas för mig eller “till min fördel”

“Primum est non nocere” – Först av allt, gör ingen skada

“Post hoc, ergo propter hoc” – Efter detta, alltså p g a detta

“Parva sub ingenti” – Det lilla under det storas beskydd

“Perpetuum mobile” – Evighetsmaskin (ständigt rörlig)

“Per tenebras ad lucem” – Genom mörker till ljus

‘”Pro memoria” – För minnet (minnesanteckning)

“Per nubila ad lucem” – Genom molnen till ljuset

“Propria laus sorbet” – Egensmicker luktar illa

“Persona non grata” – Icke önskvärd person

“Perinde ac cadaver” – Liksom en död kropp

“Pro sensa communi” – För sunda förnuftet

“Poeta lauretaus” – Lagerbekransad skald

“Pater, peccavi” – Fader, jag har syndat

“Pater patriae” – Fädernelandets fader

“Pro aris et focis” – För hem och härd

“Pia desideria” – Fromma önskningar

“Post festum” – Efter festen (för sent)

“Per fas ac nefas” – Med rätt och orätt

“Pulvis et umbra” – Stoft och skugga

“Prima facie” – Vid första påseende

“Pax tecum” – Fred vare med dig

“Pro et contra” – För och emot

“Pro forma” – För formens skull

“Pater familias” – Familjefader

“Prosit” – Må det gagna dig

“Pro tempera” – Just nu

Q

“Quid vis” – Kort sagt

“Quid novis” – Vad nytt?

Quo vadis?” – Vart går du?

“Quaere veritatem” – Sök sanningen

“Quo vadis, Domini?” – Vart går Du, Herre?

“Qui pro Quo” – Någon istället för någon annan

“Quo fata ferunt” – Varthän vindarna än blåser

“Qui quairit inveni”t – Den som söker han finner

“Qui tacet, consentit” – Den som tiger, samtycker

“Quita non movere” – Inte sätta det lugna i rörelse

“Quod erat demonstrantum” – Vilket skulle bevisas

“Quantum mutatus ab illo” – Hur förändrad mot förr

“Quaerite prime regnum Dei” – Söken I först Guds rike

“Qui transtulit sustinet” – Han som överförd ändå består

“Quantum satis” – Så mycket som behövs (så mycket någon tål)

“Quid me nutruit me destruit” – Det som föder mig, fördärvar mig

“Quis legem det amanidus?” – Vem kan stifta lagar för älskande?

“Qualis artifer pereo” – Vilken konstnär går icke i mig förlorad (Nero)

“Quam multa non desider” – Vad det finns mycket som jag inte vill ha

“Quinta essentia” – Det femte grundämnet, det väsentligaste av något

“Scrutantibus gehennas parabat” – Han skapade helvetet för de frågvisa

“Qui me amat, amat et canem meum” – Den som älskar mig älskar min hund

“Qui nimium probat, nihil probat” – Den som bevisar för mycket, bevisar
ingenting

“Quod licet Jovi, non licet bovi” – Det som är tillåtet för Jupiter är inte
tillåtet för oxen

“Quam bene vivas refert, non quam diu” – Det viktiga är hur gott du lever,
inte hur länge

“Qui desiderat pacem, praeparet bellum” – Den som önskar fred, må förbereda
sig för krig

“Qui vicit non est victor nisi victus fatetu”r – Segrat har ingen förrän den
besegrade erkänner segern

“Quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quomodo, quando?” – Vem, vad, var,
med vad, varför, hur, när?

“Quem fugiam habeo, quem sequar non habeo” – Jag vet vem jag vill undfly, men
inte vem jag vill följa

“Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” – Hur länge, Catilina,
skall du då pröva vårt tålamod?

“Quod bonum, felix faustumque” (inledde sammanträdena i senaten) – Må det
vara gott, lyckligt och gynnsamt

“Quidquid id est timeo Danaos et ferentes” – Vad det än är fruktar jag
grekerna, även när de kommer med gåvor

“Quot homines, tot sententiae: suus quique mos” – Så många människor, så
många tankar: var och en har sina seder

“Quotiens bonus atque fidus iudex honestum praetulit utili” – Hur ofta har
inte den gode och trogne domaren föredragit det hedervärda framför det
fördelaktig

“Qui statuit aliquid parte inaudita altera, aequum licet statuerit, haud
aequus fuit” – Den som låter dom falla utan ha hört den ena parten är inte
rättvis, även om domen är rättvis

“Quia natura mutari non potest idcirco verae amicitiae sempiternae sunt” –
Eftersom naturen inte kan förändras är all sann vänskap för evigt

“Quandoque bonus dormitat Homerus” – Stundom slumrar även den gode Homeros
(även en mästare kan fela)

“Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur” – Varför skrattar du? Byt
ut namnen, och sagan handlar om dig

“Qui iacet in terra non habet unde cadet – Den som ligger på marken kan inte
störta ned därifrån

“Qui genus jactat suum, aliena laudat” – Den som skryter med sin härkomst
prisar en annans dåd

“Quid Saulus inter prophetas” – Vad har Saulus bland profeterna att göra
(hamna i fel sällskap)

“Quod licet lovi, non licet bovi” – Vad som är tillåtet för Jupiter är inte
tillåtet för en oxe

“Qui ignorabat, ignorabitur” – Den som är okunnig kommer att förbli
obemärkt

“Quot homines, tot sentientiae” – Så många människor, så många meningar

“Qui habet aures auidiendi audiat” -Hör, ni som har öron att höra med

“Quem di diligunt adolescens moritur” – Den gudarna älskar dör ung

“Qui tacet consentire videtur” – Den som tiger förefaller att samtycka

“Quod scripsi, scripsi ” – Vad jag har skrivit, har jag skrivit

“Quo fas et gloria ducunt” – Vartän ära och ödet må leda

“Qui dormit, non peccat” – Den som sover, syndar icke

“Quod erat demonstrandum” – Vilket skulle bevisas

“Qualis rex, talis grex” – Sådan kung, sådant folk

“Qui docet, discit” – Den som undervisar, lär

“Qui vivra verra” – Den som lever får se

R

“Regnat populus” – Folket styr

“Requiescat In Pace” – Vila i frid

“Rerum cognoscere caucas” – Att veta tingens orsak

“Recti cultus pectora roborant” – Sund lärdom stärker bröstet

“Repetitio est mater studiorum” – Upprepning är studiernas moder

“Regimus neque hostis” – Det är vi som bestämmer – inte fienden

“Romanus sum” eller ” Civis Romanus” – Jag är Romersk medborgare

“Radix omnium malorum est cupiditas” -Kärleken till pengar är roten till allt
ont

Rem tene, verba sequentor – Håll dig till ämnet så följer orden (av sig
själva)

“Raram facit mixturam cum sapientia forma” – Skönhet och visdom är sällan
förenade

“Respice post te, mortalem te esse memento” – Se dig omkring, minns att du är
dödlig

“Ridentem dicere verum, quid vetat?” – Vad förbjuder väl oss att skrattande
säga sanningen?

“Rem acu tetigisti!” – Du har berört saken med en nål! (du har slagit huvudet
på spiken)

“Res mortalium fato volvuntur” – de dödligas affärer ordnas/bestäms av
ödet

“Requiem aeternam dona eis, Domini” – En evig vila giv dem, o Herre

“Roma locuta est, causa finita est” – Rom har talat, saken är avgjord

“Rerum omnium magister usus” – Erfarenheten är läromästare i allt

“Res severa est verum gaudium” – Sann glädje är en allvarlig sak

“Rerum concordia discors” – Naturens enhet av stridiga delar

“Relata refero” – Jag berättar vad jag har hört berättas

“Rara avis” – Sällsynt fågel (En märklig människa)

“Res publica” – Den allmänna saken ( staten)

S

“Sic” – Alltså (Således)

“Sub libra” – På vågen

“Sine die” – Utan en dag

“Sine cura” – Utan bekymmer

“Semper fidelis” – Alltid trogen

“Semper paratus” – Alltid redo

“Sic faciunt omnes” – Alla gör det

“Semper idem” – Alltid densamme

“Semper humilis” – Alltid ödmjuk

“Suum cuique” – Åt var och en sitt

“Scriptura sacra” – Den heliga skrift

“Solum fortist est” – ensam är stark

“Sanare et sedare” – Bota och lindra

“Sub poena” – Under bestraffning av

“Salva conscentia” – Med gott samvete

“Sub rosa” – Under rosorna (I hemlighet)

“Semper ardens” – Alltid brinnande i anden

“Sic semper tyrannis” – Så alltid till tyranner

“Tempora quid faciunt” – Tiderna förändras

“Si vis amari, ama” – Om du vill älskas, älska

“Suus cuique mos” – Var och en har sina seder

“Similia similibus curantur” – Lika botas med lika

“Sic gloria transit mundi” – Så förgår världslig ära

“Scientiae fundamento” – Med kunskap som grund

Semper metam contingimus” – Vi når alltid målet

“Stat sua cuique dies” – Envar har sin fastställda dag

“Sit venia verbo” – Må ordet förlåtas; med förlov sagt

“Sic transit gloria mund”i – Så förgår världens härlighet

“Salus publica salus mea” – Statens välfärd, min välfärd

“Salvator mundi, salva nos ” – Världens frälsare, rädda oss

“Salus populi suprema lex” – Folkets väl är den högsta lagen

“Simplex sigillum verum” – Enkelhet är ett tecken på sanning

“Stultorum infinitus est numerus” – Dårarnas antal är oändligt

“Si finis bonus est, totum bonum erit” – Slutet gott, allting gott

“Servo venientibus ossa” – Benen åt dem som kommer för sent

“Stat magni nominis umbra” – Han står i ett stort namns skugga

“Salus populi suprema lex esto” – Folkets välfärd vare högsta lag

“Servus servorum Dei” – Guds tjänares tjänare (en av påvens titlar)

“Spemque metumque inter dubii” -Sväva mellan hopp och fruktan

Selectio praesens defensio futura” – Dagens urval, framtidens försvar

“Sine Cerere et Libero friget Venus” – Utan bröd och vin fryser kärleken

“Saecli incommoda, pessimi poetae” – Seklets olyckor, de uslaste poeter

“S.P.Q.R. (Senatus Poplusque Romanus)” – Romerska Folket och Senaten

“Si tacuisses, philosophus manisses” – Om du hade tigit hade du förblivit
filosof

“Si Deus pro nobis, quis contra nos?” – Om Gud är för oss, vem kan vara emot
oss?

“Saepe creat molles aspera spina rosas” – Ofta frambringer det taggiga törnet
milda rosor

“Stultum est timere quod vitare non potes” – Det är dåraktigt att frukta det
man inte kan undvika

“Sub luna amo…bibo…canto …vivo…morior” – Under månen
älskar…dricker…sjunger …lever…dör jag

“Simia est simia, eti msi aurea gestat insigna” – Apan förblir apa, även om
hon prydes med gyllene smycken

“Scire tuum nihil est nisi te scire hoc sciat alter? ” – Är din kunskap
intet, om inte någon annan vet att du vet?

“Tamdiu discendum est, quamdiu vivas” – Så länge som man lever, så länge bör
man lära (man lär så länge man lever)

“Satius est impunitum relinqui facinus nocentis, quam innocentem damnari” –
Det är bättre att ett brott förblir ostraffat än att en oskyldig döms

“Studium discendi voluntate, quae cogi non potest, constat” – Studierna beror
på studentens vilja, en egenskap som inte kan försäkras genom tvång

“Sed mulier cupido quod dicit amanti, in vento et rapida scribere oportet
aqua” – Men vad kvinnan säger till en kärlekskrank älskare / bör man skriva i
vinden och forsande vatten

“Stat sua cuique dies, breve et irreparabile tempus omnibus est vitae” –
Dagen är bestämd för var och en, livstiden är kort och oersättligt för alla

“Si possis recte, si non, quocumque modo rem” – Skaffa en förmögenhet
rättmätigt, om du kan; om inte på vilket sätt som helt

“Tantae molis erat Romanam condere gentem” – Sådan möda var det att grunda
det romerska riket

“Secundae res mire sunt vitiis obtentui” – Framgång har en förunderlig
förmåga att dölja fel

“Scuto bonae voluntatis tuae coronasti nos” – Du har täckt oss med din goda
viljas sköld

“Sed fugit interea, fugit irreperabile tempus” – Under tiden flyr den
oersättliga tiden

“Sidere mens eadem mutato” – Stjärnorna må förändras men sinnet är
konstant

“Sapienta et doctrina stabilis” – Visdom och kunskap ska vara din styrka

“Senectus est natura loquacior” – Ålderdomen är av naturen pratsjuk

“Salve regina misericordiae” – Var hälsad, barmhärtighetens drottning

“Serva me, servabo te” – Rädda mig och jag kommer att rädda dig

“Si libet licet” – Om det lyster är det tillåtet (vill man så får man)

“Sic itur ad astra” – Så går man till stjärnorna (d.v.s. blir ryktbar)

“Si vis pacem, para bellum” – Om du vill fred, rusta dig för krig

“Summa summarum” – Summornas summa (totalsumman)

“Stabat mater dolorosa” – Där stod den smärtfyllda modern

“Status quo ante bellum” – Tillståndet man var i före kriget

“Summum ius, summa iniuria.” – Högsta rätt, största orätt

“Satis est potuisse videri” – Det är nog att verka kunna

“Sub specie aeternitatis” – Under evighetens synvinkel

“Silent leges inter arma” – Bland vapen tiger lagarna

“Semper avarus eget ” – Den girige lider alltid brist

“Salvo honoris titulo” – Med hederstiteln oförkränkt

“Sic volo, sic iubeo” – Jag vill det, jag beordrar det

“Sine ira et studio” – Utan vrede eller partiskhet

“Sic itur acl astra” – Så går man mot stjärnorna

“Splendor sine occasu” – Ära utan förminskning

“Saepe stilum vertas!” – Vänd ofta på pennan!

“Sat sapienti” – nog för den kloke (nog sagt)

“Semper in primis” – Alltid i främsta ledet

“Scientia labor” – Vetenskapen är arbete

“Sursum corda” – Upplyften edra hjärtan

“Sumus quod sumus” – Vi är vilka vi är

“Sub lege libertas” – Under lagen frihet

“Semper eadem” – Alltid densamma

“Soli Deo gloria” – Åt Gud allena äran

“Spritus rector” – Den ledande själen

“Spem reduxit” – Hoppet återställt

Status quo” – Nuvarande tillstånd

“Scientia vis” – Kunskap är makt

“Sapere aude!” – Våga vara vis!

“Salve” – Var hälsad

T

“Terra firma” – Fast mark

“Tu es ille vir” – Du är den mannen

“Taceant colloquia” – Må pratet tystna

“Te Deum laudamus” – O Gud, vi lova Dig

“Tetigisti acu” – Du har slagit huvudet på spiken

“Tabula rasa” – Oskrivet blad (eg: blank griffeltavla)

“Trahunt fata nolentem” – Ödet drar den motvillige med sig

“Timeo hominem unius libri” – Jag fruktar den människa som bara läst en enda
bok

“Tempora mutantur, nos et mutamur in illis” – Tiderna förändras, och vi
förändras med de

“Tandem quasi homo habitare coepi” – Äntligen får jag bo som en människa

“Timor Domini initium sapientiae” – Fruktan för Herren är början till
visdom

“Tempora mutantor et nos in illis” – Tiderna förändras och vi med dem

“Tam nefandum ut narrandum” – så outsägligt att det måste berättas

“Trahit sua quemque voluptas” – Var och en följer sitt eget intresse

“Tempestate probantur fortes” – I stormen prövas de starka

“Tres faciunt collegium” – Tre utgör ett kollegium

“Tolle Lege” – Tag och läs (uppmaning att läsa)

“Toto vitae stadio” – Under hela sitt lvnadslopp

“Tertium non datur” – Ett tredje gives icke

“Tarde, sed tute” – Sakta men säkert

“Terra incognita” – Okänt land

“Tempus fugit” – Tiden flyger

U

“Ultima” – Den yttersta

“Ut vitam habeant” – Låt dem få liv

“Unus multorum ” – En av de många

“Unum, sed leonum!” – En, men ett lejon!

Ut pictura poesis – Liksom bilden, så dikten

“Ut supra in fidem” -Som ovan till bekräftelse

“Urbs aeterna” – Den eviga staden (d.v.s. Rom)

“Ultima ratio regum” – Konungars sista argument

“Ut sementem feceris, ita metes” – Som man sår får man skörda

“Ultra posse nemo obligatur” – ingen må tvingas över sin förmåga

“Ut incepit fidelis sic permanet” – Hon började trogen och förblir sådan

“Ut saepe summa ingenia in occulto latent” – Hur ofta lever inte genierna
fördolt

“Ut desint vires tamen est laudanda voluntas” – Fastän förmågan saknas bör
dock viljan lovordas

“Utilius est autem absolvi innocentem quam nocentem causam non dicere” – Det
är viktigare att en oskyldig frikänns än att en skyldig inte ställs inför
rätta

“Uva uvam vivendo varia fit” – Druvan ändrar färg (mognar) när den ser (en
annan) druva

“Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant” – De skapade en ödemark och
kallade den fred

“Ulula cum lupis, cum quibus esse cupis!” – Tjut med vargarna, om du vill
vara med dem!

“Ubi bene, ibi patria. Ubi patria, ibi bene” – Där det är bra, där är mitt
fosterland

“Ultima ratio regum” – Konungars yttersta argument eller Konungars sista
medel

“Utile dulci” – Det nyttiga förenat med det nöjsamma

“Ultra Mortem in lucem” – Bortom döden till ljuset

“Ultima Thule” – Det yttersta Thule; Nordkalotten

“Urbi et orbi” -För staden Rom och världen

“Usus est tyrannus” – Vanan är en tyrann

“Urbs in horto” -En stad i en trädgård

V

“Verbatim” – Ord för ord

“Vade mecum” – Gå med mig

“Vae victis!” – Ve de besegrade!

“Vestigia terrent” – Spåren förskräcker

“Viribus unitis” – Med förenade krafter

“Vita praeponitur” – Vi sätter livet främst

“Veritas et utilitas” – Sanning och nytta

“Virtute et armis” – Med heder och vapen

“Vivere militare est” – Att leva är att strida

“Veritas odium parit” – Sanningen föder hat

“Velut arbor aevo” – Som ett träd genom tiden

“Vitiis nemo sine nascitur” – Ingen är född utan fel

“Videant consules…” – Må konsulerna se till …..

“Vade retro me, satana” – Vik hädan från mig, satan

“Ventis secundis, tene cursum” – Följ med strömmen

“Vita brevis ars longa” – Livet är kort, men konsten är lång

Verae amicitiae sempiternae sunt” – Sann vänskap är evig

“Vale, praeclarissimi doctor” – Lev väl, högt lysande doktor

“Vulnerant omnes,ultima necat” – Alla sårar, den sista dödar

“Vivitur igenio” – Man lever genom anden genom sin gärning

“Vixit, dum vixit, laetus” – Han levde glad, så länge han levde

“Vera esse facimus nosmet ipsi” – Vi skapar själva sanningen

“Venit in mentem” – Det rann mig i sinnet (jag kom att tänka på )

“Vixit,dum vixit,laetus” – Han levde glad, så länge som han levde

“Verbi divini minister” – Det gudomliga ordets tjänsre, d v s präst

“Verus amicus rara avis” – En sann (manlig) vän är en sällsynt fågel

“Verus amica rara avis” – En sann (kvinnlig) vän är en sällsynt fågel

“Vera lex historiae veritas” – Historieskrivningens sanna lag är
sanningen

“Vincere scis, victoria uti nescis” – Segra förstår du, men ej att utnyttja
segern

“Vanitas vanitatum et omnia vanitas” – Fåfängligheters fåfänglighet och allt
är fåfänglighet

“Vita liber juvenis senectutis vita liber” – Livet är ungdomens bok,
ålderdomens liv är en bok

“Vivas, crescas, floreas semperque gaudeas” – Må du leva, växa, blomstra och
alltid vara glad

“Vixi puellis nuper idoneus et militavi non sine gloria” – Jag har levat
omyckt av flickorna och krigat inte helt utan ära

“Virtus est fugere, et sapientia prima stultitia caruisse” – Dygd är att
undvika fel, och den högsta visheten är att vara fri från dumhet

“Verius cogitatur Deus quam dicitur et verius est quam cogitur” – Gud tänks
sannare än han sägs och är sannare än han tänks

“Vide quam mihi persuaserim te me esse alterum” – Se här, hur övertygad jag
är att du är mitt andra jag

“Varium et mutabile semper femina” – Ett föränderligt och ombytligt väsen har
kvinna alltid varit

“Vita non est vivere sed valere vita est” – Att leva är mer än att bara hålla
sig vid liv

“Verba volant, scripta manent” – Ord flyger bort, det skrivna (ordet)
består

“”Vera lex historiae veritas” – Historieskrivningens sanna lag är
sanningen

“Virtus est medium vitiorum” – Dygden är medelvägen mellan laster

“Viam inveniam aut faciam” – Jag skall finna en väg eller skapa en

“Veritate, scientia, labore” – Med sanning, vetenskap och möda

“Vita sine libris mors est” – livet utan böcker är döden

“Vox clamans in deserto” – En röst som ropar i öknen

“Veritas vos liberabit” – Sanningen skall göra dig fri

“Veni, vidi, vici ” -Jag kom, jag såg, jag segrade

“Veritas numquam perit” -Sanningen dör aldrig

“Vox populi, vox Dei” – Folkets röst, Guds röst

“Vestis virum reddit” – Kläderna gör mannen

“Variato delectat” – Ombyte förnöjer

“Vigili labore” – arbeta vaksamt

“Via dolorosa” – Smärtornas väg

“Viva voce” – Med livets röst

“Vox populi” – Folkets röst

A  B  C  D  E  F  G  H  I  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V